Privacy beleid

Habitos.be respecteert jouw privacy en gaat voorzichtig om met jouw persoonsgegevens. Habitos.be verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een informatieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Habitos.be toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van NETMEDIA EUROPE . met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, marktonderzoek en direct mail per post of e-mail met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerde diensten en/of het verstrekken van informatie en voorstellen over de verschillende fasen van het bouw- of verbouwingsproces en andere aanverwante diensten.

De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Habitos.be/NETMEDIA EUROPE  contractueel verbonden ondernemingen, tenzij je je daartegen verzet.

Indien je jouw identiteit aantoont, heb je recht op inzage en eventuele gedeeltelijke of volledige correctie, aanvulling of schrapping van jouw desbetreffende persoonsgegevens. Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen verwerking van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden. Ja kan jouw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking (e-mail [email protected]). Habitos.be verbindt er zich toe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en o.m. met de wet van 9 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ze worden opgeslagen in databanken, wat noodzakelijk is om de informatie te kunnen aanmaken.
Habitos.be heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kan je cookies van jouw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van jouw internetbrowser voor meer details. Indien je tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.