Gebruiksvoorwaarden


Met het bezoek aan Habitos.be verklaart de gebruiker van deze website zich akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
 

Privacy policy

Habitos.be respecteert jouw privacy en gaat voorzichtig om met jouw persoonsgegevens. Habitos.be verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een informatieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Habitos.be toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van de BVBA HABITOS.be. met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, marktonderzoek en direct mail per post of e-mail met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerde diensten en/of het verstrekken van informatie en voorstellen over de verschillende fasen van het bouw- of verbouwingsproces en andere aanverwante diensten.

De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Habitos.be contractueel verbonden ondernemingen, tenzij je je daartegen verzet.

Indien je jouw identiteit aantoont, heb je recht op inzage en eventuele gedeeltelijke of volledige correctie, aanvulling of schrapping van jouw desbetreffende persoonsgegevens. Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen verwerking van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden. Je kunt jouw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking (Alfas bvba, e-mail [email protected]). Habitos.be verbindt er zich toe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onder meer met de wet van 9 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ze worden opgeslagen in databanken, wat noodzakelijk is om de informatie te kunnen aanmaken.
Habitos.be heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kun je cookies van jouw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van jouw internetbrowser voor meer details. Indien je tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.
 

Auteursrechten

De volledige inhoud van ‘Habitos.be’ (teksten, tekeningen, foto’s, films, logo’s, data, software, handels- en domeinnamen en informatica) is beschermd door intellectuele en andere rechten en is de eigendom van Habitos.be. Bepaalde namen, merken, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van partijen die deelnemen aan deze website.
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk deze eigendomsrechten en verbindt zich ertoe geen wijzigingen aan te brengen. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of een deel van deze site – in welke vorm of manier dan ook – zijn streng verboden, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Habitos.be.
Het is eveneens verboden deze informatie elektronisch op te slaan – behalve om deze website te kunnen bekijken – te verspreiden of te gebruiken voor onwettelijke doeleinden.
Ook de vormgeving van deze website (plan, keuze en schikking van de rubrieken,…) is beschermd. Kopiëren, aanpassen of wijzigen van het geheel of een deel van de website is verboden zonder voorafgaandelijke toestemming. 
 

Aansprakelijkheid

De redactie van Habitos.be streeft naar de juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. Toch kan deze informatie onvolkomenheden bevatten. Habitos.be kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor iedere beslissing of actie die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de aangeboden informatie of gegevens. Noch is Habitos.be verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of eender welke schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van de informatie of data. Dit zelfs wanneer Habitos.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.
Habitos.be is evenmin verantwoordelijk voor virussen indien deze – ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen - op de site zouden voorkomen en wijst dan ook de aansprakelijkheid af voor eender welke schade die hieruit zou kunnen voortkomen.
Habitos.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.habitos.be en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. 
 

Externe linken

Habitos.be en zijn subdomeinen bevatten hyperlinks naar externe websites. Habitos.be heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze websites.
Habitos.be kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze websites.
 

Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot Habitos.be valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.