Bouwen en de wet

Wanneer heb je geen bouwvergunning nodig?

Sinds 1 december 2010 introduceert de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zowel de meldingsplicht als enkele vrijstellingen voor kleine bouwwerken. Hierdoor kan je sneller en met minder administratieve rompslomp een kleine ingreep doen aan of rond een gebouw. Voor een meldingsdossier geldt dat mits er geen bezwaren worden genoteerd, er na 20 dagen al kan gestart worden met de werken. Een meldingsdossier heeft daarnaast dezelfde vervaltermijn als andere stedenbouwkundige vergunningen, namelijk twee jaar.

De momenteel vastgelegde reglementen kunnen indien nodig te allen tijde aangepast worden door de Vlaamse overheid. Hieronder sommen we enkele algemene regels op:

 • de ingreep mag niet tot gevolg hebben dat er een functiewijziging optreedt van het reeds bestaande gebouw of het aangevraagde gebouw, tenzij de nieuwe functie onder de term zorgwonen*** valt. Heel eenvoudig, als je een carport wilt uitbreiden om er twee auto's onder te krijgen, mag je er geen sauna van maken.
 • het is niet toegelaten dat werken resulteren in meer woongelegenheid.
 • enkel aan een reeds vergund gebouw kunnen aanpassingen gedaan worden.

Onder de meldingsplicht vallen:

 1. het verbouwen van een woning tot zorgwoning waarbij constructieve werken plaatsvinden
 2. ingrepen met stabiliteitswerken die binnen gebeuren, bijvoorbeeld het verwijderen van een interne dragende muur.
 3. Handelingen met stabiliteitswerken die buiten gebeuren, zonder dat daarbij het fysieke bouwvolume en de bouwoppervlakte worden veranderd.
 4. De oprichting van bijgebouwen, zoals een carport, tuinhuis, sauna, veranda. De totale oppervlakte van dit nieuwe gebouw mag maximaal 40m² bedragen, het mag niet hoger dan vier meter zijn en moet enkele perceelsgrenzen in acht nemen.
 5. Het verbouwen of uitbreiden van een industrieel of ambachtelijk bedrijf gelegen in een industriegebied zonder dat daarbij de industriële of ambachtelijke functie wordt gewijzigd. Ook moet rekening gehouden worden met bufferzones, het intact laten van de groenzone en de perceelsgrens.

Vrijgesteld van vergunning zijn de volgende projecten:

 1. Wijzigen van de woonfunctie van een gebouw, waarbij de nieuwe functie complementair dient te zijn aan het wonen (bijvoorbeeld kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening). Bovendien moet de woonfunctie de hoofdfunctie van het gebouw blijven en mag de complementaire functie niet meer oppervlakte in beslag nemen dan de woonfunctie, met een maximum van 100 m². Een tijdelijke gebruikswijziging van maximum 90 dagen per jaar is altijd vrijgesteld
 2. Onderhoudswerken zoals het vervangen van ramen, pleisterwerk, vervangen van dakmateriaal met uitzondering van de dragende balken. Ook handelingen zonder stabiliteitswerken zijn binnen (nieuwe keuken, badkamer) en buiten (rolluiken, dakvlakvensters) zijn toegelaten.
 3. Het plaatsen van zonnepanelen (niet hoger dan 1 meter boven de dakrand, geïntegreerd in het hellend dakvlak) en schotelantennes (maximum 80cm diameter op een hellend dak, of 120cm op een plat dak)
 4. Vellen van hoogstammige bomen als deze niet tot een bos behoren, niet in woonparkgebied staat. Op maximum 15 meter van de woning staan en in woongebied, agrarisch of industriegebied
 5. Een afsluiting in zij –en achtertuin, tot 2 meter hoog. In de voortuin niet hoger dan 1 meter, tenzij ze open is (bijvoorbeeld draadgaas). De afsluiting mag niet verder dan 30 meter van de woning geplaatst worden en niet langs een oeverzone (deze informatie kan je bij de gemeente bekomen)
 6. Toegangen, opritten tot voordeur en garage.
 7. Niet-overdekte constructies zoals siervijver, terras, zwembad tot maximum 80 m² in het totaal (alles samengeteld!). Deze constructies mogen niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen en op minder dan 30 meter van de woning liggen.
 8. Vrijstaande bijgebouwen in de zij –of achtertuin, zoals tuinhuis, poolhouse, carport, garage, serre, … De totale oppervlakte mag maximaal 40 m² bedragen. De bijgebouwen mogen niet hoger dan 3 meter zijn en maximaal 30 meter van de woning verwijderd zijn.
 9. Ophogen of afgraven van het terrein zonder daarbij de natuurlijke waterafloop tussen percelen te belemmeren en rekening houdend met alle regelgeving van ruimtelijke ordening op het perceel. (meer info bij uw gemeente of de Vlaamse overheid)
 10. Ondergrondse constructies zoals een brandstoftank, aansluitingen op nutsvoorzieningen of een regenwaterput. Behalve als de ondergrondse constructie voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook ligt, verder dan 30 meter van de woning geplaatst wordt of in de buurt van een oeverzone.
 11. Kleine tuinconstructies zoals ornamenten, brievenbus, barbecue, speeltoestellen zolang ze binnen een straal van 30 meter van de woning staan
 12. Opslaan van materiaal of opzetten van tenten. Het materiaal mag een maximaal volume van 10 kubieke meter hebben en niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Er mag maximaal één verplaatsbare, bewoonbare inrichting zijn, zoals een woonwagen, kampeerwagen of tent. Dit alles wederom binnen 30 meter van de woning.

 Wat wordt begrepen onder zorgwonen?

 • In een bestaande woning wordt een ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
 • Deze eenheid maakt ten hoogste 1/3de uit van het totale bouwvolume van de woning
 • Zowel hoofdwoning als ondergeschikte wooneenheid hebben dezelfde titularis
 • De creatie van de wooneenheid dient als huisvesting van
  • Ten hoogste twee ouderen van 60 jaar
  • Ten hoogste twee hulpbehoevende personen (personen met handicap, personen met recht op een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering)

 Meer info: Brochure meldingsplicht en vrijstellingen

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in