Bouwen en de wet

As-built attest verplicht vanaf juni 2010

De invoering van het as-built attest kadert in het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening. De teksten van dit decreet zijn weliswaar nog niet definitief zijn, begint het kader voor het attest stilaan duidelijk te worden.
De bedoeling van het nieuwe attest zijn marginale afwijkingen van het bouwaanvraagdossier van rechtswege te valideren. Grotere afwijkingen zouden via een traditioneel regularisatiedossier moeten verlopen.
Volgens de decreetgever is er sprake van een marginale afwijking wanneer de afwijking niet op kennelijke wijze afbreuk doet aan de hierna vermelde elementen welke blijken uit de vergunde plannen:

- De maatverhoudingen en vlakverdelingen van de constructie of het gebouwencomplex;
- Het karakter van de constructie of het gebouwencomplex, zoals het wordt gevormd door middel van materiaalkeuze, textuur, kleur en licht;
- Het voorziene gebruik van de constructie of het gebouwencomplex.

Uit bovenstaande vermelding kan je absoluut niet afleiden wat nu een marginale afwijking is. Daarom zal de Vlaamse overheid nog een operationeel beoordelingskader opstellen. Dit wordt dan de basis om te oordelen of een afwijking al dan niet marginaal is. Dit beoordelingskader moet opgesteld zijn voor 1 september van dit jaar.


Wie moet een as-built attest aanvragen?

Het decreet is zo opgesteld dat eigenlijk iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of die een gebouw opricht dat onder de nieuwe meldingsplicht zal vallen en waarbij de tussenkomst van een architect nodig is, ook een as-built attest moet aanvragen. Die aanvraag moet gebeuren binnen 90 dagen na de ingebruikname van het onroerend goed. Concreet ontsnappen dus enkel gebouwen waarbij geen tussenkomst van een architect nodig is aan de dans.
Ook wie zijn woning verkoopt vanaf 1 juni 2012 zal het as-built attest moeten kunnen voorleggen. Het attest moet dan bij het compromis en de authentieke verkoopsakte worden gevoegd.


Hoofdrol voor de architect

Het as-built attest kan enkel opgemaakt en afgeleverd worden door architecten die erkend (ingeschreven bij de Orde van Architecten) zijn om hun beroep in België uit te oefenen.
Wanneer het gebouw ouder is dan 10 jaar, mogen ook andere personen het attest afleveren. Hierbij wordt gedacht aan personen met een diploma van architect, maar die niet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten, ingenieur architecten, burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs bouwkunde of landmeters.


Wat kost het attest?

Om willekeur in de prijszetting te vermijden, zijn de tarieven voor de aflevering van het attest in het decreet bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de aard van de woning of constructie:

- Eengezinswoning: 250 euro
- Meergezinswoning: 1 000 euro
- Een niet-woongelegenheid: 2 000 euro

De vermelde tarieven zijn inclusief BTW.


Goedkeuring van het attest

Het afgeleverde as-built attest moet nog gevalideerd worden om rechtsgeldig te zijn. Dit gebeurt door het College van Burgemeester en schepenen. Het college heeft 60 dagen om te beslissen of het attest al dan niet goedgekeurd kan worden.


Bron: NAV; Dimitry Descamps – juni 2009

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in